Mobilité

Juin 11

Coupe scolaire

Coupe scolaire 2021

Date :

11. 06. 2021

Début de l'événement :

13:30

Fin de l'événement :

16:30

D’Schoulkanner aus dem Cycle 4 léieren hei, wéi si sech als Vëlosfuerer richteg am Stroosseverkéier verhalen a wat fir Equipementer hire Vëlo brauch fir sécher ze fueren.

 

De Parcours vun der Coupe scolaire fannt Dir hei

 

Mir bieden d’Automobilisten an all aner Verkéiersdeelhueler besonnesch opzepassen.

Weider Informatiounen zur Sécherheet vun Ärem Kand am Stroosseverkéier fannt Dir um Site vun der Sécurité routière.

 

Organisation: Elterevereenegung Stroossen