Galerie

Inauguration du passage souterrain beim Fräiheetsbam