Citoyens & Résidents

Ateliers pour les personnes qui ont décidé de s’engager auprès d’un parti politique

Atelier pour politiciens

Prochaine(s) date(s) :

15. 10. 2022

12. 11. 2022

26. 11. 2022

Adresse :

Administration Communale de Strassen
1, Place Grande-Duchesse Charlotte
L-8041 Strassen

Ateliere fir Persounen, déi decidéiert hunn, sech an enger politescher Partei ze engagéieren

Fir den engagéierte Bierger:innen hiert Selbst- vertrauen ze stäerken an hinnen déi néideg Outilen ze weisen, fir eng gutt Walcampagne ze féieren, bitt d’Gemeng Stroossen dräi interaktiv Atelieren un, déi vun enger professioneller Coach, dem Danielle Dichter, gehale ginn.

 

D‘Danielle Dichter huet 25 Joer am Marketing am Ausland an als Directrice vun enger Lëtzebuerger Kommunikatiounsagence geschafft. Mat 45 Joer fänkt si eng berufflech Rekonversioun un a léiert professionelle Coaching, Analyse Transactionnelle a Process Communication®. Zanter 2020 begleet d’Danielle Männer a Fraen, déi hier berufflech Ziler erfollegräich erreechen an hir (gewollten oder ongewollten) berufflech Verännerunge besser liewe wëllen.
 

Sprooch vun den Atelieren: Den theoreeteschen Deel ass op Franséisch an d’Aktivitéiten an de Gruppen op Lëtzebuergesch a Franséisch.

 

Dës Ateliere reie sech an un d’Aktivitéite vun der Campagne „Egalitéit liewen!“, déi de Ministère fir d’Gläich-
stellung tëscht Fraen a Männer (MEGA) am Kader vun de Gemengewalen 2023 organiséiert. D’Zil ass et méi Fraen ze motivéieren fir sech aktiv an der lokaler Politik ze engagéieren an esou méi paritéitesch Gemengeréit ze kréien, déi d’Bevëlkerung nach besser representéiere kënnen.

 

Obligatoresch Umeldung : luiza.noculak@strassen.lu
Umeldungsschluss: eng Woch virum Datum vum Atelier
D’Ateliere si gratis an d’Plaze sinn op 15 Participante limitéiert. Dir kënnt Iech fir eenzel Atelieren umellen oder fir allen dräi.

 

1. Personal Branding - 15.10.2022, 09:00 - 13:00, Mairie de Strassen

- Wéi entwéckelt ee säi Marketing op Basis vu sengen eegene Wäerter, mat senge Stäerkten a Schwächten?
- Wéi kommunizéiert een iwwert sech an de soziale Medien?

 

2. Säi Stress geréieren - 12.11.2022, 09:00 - 13:00, Mairie de Strassen

- sech sengem Stress bewosst sinn
- sech bewosst ginn, vu wou de Stress kënnt
- Strategië fir de Stress besser ze geréieren

 

3. Besser viru Publikum schwätzen - 26.11.2022, 09:00 - 13:00, Mairie de Strassen

- den Inhalt a Struktur vun enger Ried preparéieren
- seng Stëmm fannen, eng Präsenz entwéckelen
- mat Nervositéit ëmgoen


 

*** 

Ateliers pour les personnes qui ont décidé de s’engager auprès d’un parti politique

Afin d’aider les citoyens engagés à prendre confiance en eux et leur donner des outils précieux pour bien vivre une campagne électorale, la commune de Strassen a fait appel à Danielle Dichter, coach professionnelle certifiée pour développer 3 ateliers interactifs.
 

Danielle Dichter a passé 25 ans à travailler dans le marketing à l’étranger ainsi qu’en tant que directrice d’une agence de communication au Luxembourg. A 45 ans, elle entame une reconversion professionnelle et suit des formations certifiantes de coaching professionnel, d’analyse transactionnelle et de la Process Communication ®. Depuis 2020, Danielle accompagne hommes et femmes à atteindre leurs objectifs et à bien vivre leurs transitions professionnelles (voulues ou subies).
 

Langues des ateliers : La partie théorique se fera en français, et les activités en sous-groupes en luxembourgeois et français.

 

Ces ateliers se joignent aux activités de la campagne « Egalitéit liewen » organisée par le ministère de l’égalité entre les femmes et les hommes (MEGA) dans le cadre des élections communales 2023. Le but est de motiver les femmes de s’engager activement dans la politique locale afin de créer des conseils communaux paritaires pour représenter d’avantage la population.

 

Inscription obligatoire : luiza.noculak@strassen.lu
Date limite d’inscription : une semaine avant la date de l’atelier
Les ateliers sont gratuits et les places sont limitées à 15 participants. Vous pouvez vous inscrire à un seul atelier ou aux trois.

 

1. Marketing de soi - 15.10.2022, 09:00 - 13:00, Mairie de Strassen

- Comment développer son marketing en se basant sur ses valeurs, points forts et faiblesses ?
- Comment communiquer sur soi dans les réseaux sociaux ?

 

2. Gérer son stress - 12.11.2022, 09:00 - 13:00, Mairie de Strassen

- apprendre à être conscient de son stress
- connaître ses sources de stress
- stratégies de gestion de stress

 

3. Mieux parler en public - 26.11.2022, 09:00 - 13:00, Mairie de Strassen

- préparer le contenu et la structure de l’intervention
- trouver sa voix, développer une présence
- gérer le trac

 

Organisation : Commune de Strassen & Ministère de l'Egalité entre les femmes et les hommes