Flex carsharing Barblé Audi

Säit Ufank Juni kann d’Flex Carsharing Statioun um Parking vum Centre Culturel Paul Barblé mat zwee Autoen, een Elektroauto an ee mat engem Bensinnsmotor, vu Privatleit a Firme genotzt ginn.
An enger Testphas kommen zwee zousätzlech Autoen an d’Cité Pescher stoen (22, rue Mathias Saur). A Funktioun vun der Nofro kann dëse Service ausgebaut gi fir weider Statiounen zu Stroossen anzeriichten. D’Iddi ass, dass d’Leit sech keen eegenen Auto méi musse kafen oder hiren zweeten Auto vum Stot kënnen ofschafen.
Beim Projet handelt et sech ëm eng Kollaboratioun tëschent der Gemeng Stroossen an CFL Mobility.
Detailer zu dësem neie Service fannt Dir op der Internetsäit www.flex.lu 

 

***

 

Depuis début juin, une station « Flex carsharing » est installée au parking du Centre Culturel Paul Barblé. Deux voitures, l’une électrique, la deuxième à carburant, peuvent être utilisées par des sociétés ou des gens privés.
Dans une phase d’essai, deux voitures supplémentaires seront stationnées dans la cité Pescher (22, rue Mathias Saur). En fonction de la demande, ce service pourra être étendu par l’aménagement d’autres stations à Strassen. Le but est que les gens n’auront plus besoin d’acheter de voitures propres, voire de pouvoir éliminer leur deuxième voiture.
Le projet est une collaboration de la commune de Strassen et de CFL Mobility.
Les détails sur ce nouveau service sont disponibles en ligne sur www.flex.lu

 

***

 

As of beginning of June, a “Flex Carsharing” station in the car park of the Paul Barblé Cultural Centre with two cars, one electric and one powered by fuel, can be used by companies or private individuals.
During a test phase, two additional cars will be parked in the Cité Pescher (22, rue Mathias Saur). Depending on the demand, this service can be extended by setting up other stations in Strassen. The aim is that people will no longer need to buy their own cars, or will even be able to get rid of their second car.
The project is a collaboration between the municipality of Strassen and CFL Mobility.
Details about the new service are available on the website www.flex.lu