image00006

Wéinst den Aarbechten am Reckendall vum 30. August a fir viraussiichtlech 12 Méint duerchgefouert ginn, wäert d’rue de Reckenthal a Richtung  Stroossen gespaart sinn.

 

Am ëffentlechen Transport wäert et wéinst dem Chantier zu Ännerunge kommen:

  • Bus Linn 31 (Centre, Badanstalt – Strassen, Reckenthal) gëtt a béid Richtungen ëmgeleet tëschent der Place de l’Etoile (Stäreplaz / Étoile) a Stroossen, Reckenthal iwwert d’Arelerstrooss. Um Territoire vun der Gemeng Stroossen firt d’Linn 31 folgend d’Bussarrêten un: Aurélia (route d’Arlon), Cité Pescher (Reckenthal, Kräizung Cité Oricher-Hoehl), Schafsstrachen (rue Schafsstrachen) an de provisoreschen Terminus Strassen, Kaltacht.
  • Um ënneschten Deel vum Reckendall fiert am 30-Minutten Takt e Minibus (Linn N31) vu méindes bis freides tëschent der Place de l’Étoile (Stäreplaz / Étoile) a Reckenthal, Gäertnerei. Wéinst der limitéierter Kapazitéit, fiert de Minibus nëmmen een Tëschestopp am Rollengergronn un (Arrêt Val Fleuri).

 

***

 

En raison des travaux qui vont être exécutés dans la rue de Reckenthal à partir du 30 août 2021 et pour une durée approximative de 12 mois, la rue de Reckenthal sera barrée en direction de Strassen. 

 

Le chantier engendra des modifications pour les autobus municipaux pendant la durée des travaux :

  • La ligne 31 (Centre, Badanstalt – Strassen, Reckenthal) sera déviée dans les deux sens entre la place de l’Étoile (Stäreplaz / Étoile) et Strassen, Reckenthal par la route d’Arlon. Sur le territoire de Strassen, la ligne 31 desservira les arrêts Aurélia (route d’Arlon), Cité Pescher (Reckenthal, croisement cité Oricher-Hoehl), Schafsstrachen (rue Schafsstrachen) et le terminus provisoire Strassen, Kaltacht.
  • La desserte de la partie inférieure du Reckenthal sera assurée par un minibus (ligne N31) circulant toutes les demi-heures du lundi au vendredi entre la place de l’Étoile (Stäreplaz / Étoile) et Reckenthal, Gäertnerei. En raison de la capacité limitée de cette ligne, elle ne desservira qu’un seul arrêt intermédiaire à Rollingergrund (arrêt Val Fleuri).

 

***

 

Due to the works that will be carried out in the rue de Reckenthal from 30 August 2021 and for a period of approximately 12 months, the rue de Reckenthal will be closed in the direction of Strassen. 

 

The construction site will cause changes for the public transport during the construction period:

  • Bus line 31 (Centre, Badanstalt - Strassen, Reckenthal) will be diverted in both directions between Place de l’Etoile (Stäreplaz / Étoile) and Strassen, Reckenthal via the route d’Arlon. In Strassen, the line 31 will serve the stops Aurélia (route d'Arlon), Cité Pescher (Reckenthal, crossing Cité Oricher-Hoehl), Schafsstrachen (rue Schafsstrachen) and the temporary terminus Strassen, Kaltacht.
  • The lower part of Reckenthal will be served by a minibus (line N31) running every half hour from Monday to Friday between place de l’Etoile (Stäreplaz / Étoile) and Reckenthal, Gäertnerei. Due to the limited capacity of this line, it will only serve one intermediate stop at Rollingergrund (Val Fleuri).

 

© Ville de Luxembourg